Algemene voorwaarden

Wil je een actie organiseren om geld op te halen voor Hulphond Nederland, wil je meedoen aan een actie of een bericht plaatsen op het platform helphulphond.nl? Lees dan vooraf de onderstaande actievoorwaarden door. Let op: voordat je een actie start, dien je zowel de actievoorwaarden als de gebruikersvoorwaarden van dit actieplatform te accepteren.

Actievoorwaarden voor actievoerders voor Hulphond Nederland

Lees vooraf de onderstaande actievoorwaarden door. Voordat je een actie start, dien je akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Actievoerders voor Hulphond Nederland  (hierna te noemen: actievoerders) dienen zich te houden aan de volgende voorwaarden:

 • Een actie starten voor Hulphond Nederland is alleen mogelijk indien de actievoerder het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en daardoor akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De actievoerder verklaart zich door inschrijving bekend met de algemene voorwaarden en onderwerpt zich hieraan.
 • Elke actievoerder realiseert zich dat een actie voeren voor Hulphond Nederland op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Actievoerders vrijwaren Hulphond Nederland van alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins op enigerlei wijze ontstaan door het in actie komen voor Hulphond Nederland.
 • Actievoerders zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de ontwikkeling, organisatie en gevolgen van hun sponsoractie. Actievoerders mogen de belangen en de goede naam van Hulphond Nederland niet schaden.
 • Hulphond Nederland behoudt zich het recht om acties en uitingen die de belangen van de organisatie schaden te verwijderen.

Gebruikersvoorwaarden van het actieplatform van Hulphond Nederland: helphulphond.nl

Wil je gebruik maken van het actieplatform van Hulphond Nederland? Lees dan de onderstaande voorwaarden goed door. Deze hebben betrekking op het gebruik van het platform en de teksten, foto’s en video’s die je op het actieplatform deelt. Voordat je een actie aanmaakt of een bericht plaatst, dien je akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden van het actieplatform.

Bezoekers van het actieplatform, te vinden op helphond.nl, (hierna te noemen: gebruikers) dienen zich te houden aan de volgende voorwaarden:

 • Hulphond Nederland accepteert geen teksten/beelden die niet passend zijn. Beledigend, kwetsend of grof taalgebruik/beeldmateriaal, noch politiek getinte - of reclame-uitingen zijn toegestaan. De inhoud van de geplaatste informatie mag niet in strijd zijn met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, en mag geen inbreuk maken op aan een derde toekomende (intellectuele eigendoms-) rechten. Teksten dienen in de Nederlandse taal te worden geplaatst.
 • Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hen geplaatste informatie op deze website. Gebruikers mogen de belangen en de goede naam van Hulphond Nederland niet schaden. Gebruikers vrijwaren Hulphond Nederland van alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins op enigerlei wijze ontstaan door het niet nakomen van voorgaande garantieverplichting.
 • Door een bericht te plaatsen dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten hiervan over aan Hulphond Nederland. Gebruikers dienen zich er bewust van te zijn dat het hen vrijstaat de intellectuele eigendomsrechten over te dragen, en vrijwaren Hulphond Nederland van alle aanspraken van derden ten aanzien van de berichten.

  Hulphond Nederland houdt zich aan:

 • Hulphond Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid uit schade die ontstaat naar aanleiding van het gebruik van (de informatie op) deze website. Ook aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan wordt verwezen.
 • De berichten, acties, blogs en eventuele foto’s en films zijn afkomstig van derden. Derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van deze informatie. Al staat het Hulphond Nederland vrij om content te wijzigen indien er aantoonbare onjuistheden in staan. Hulphond Nederland draagt voor geplaatste informatie en/of materialen geen verantwoordelijkheid en biedt geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of rechtmatigheid daarvan.
 • Hulphond Nederland mag de website (tijdelijk) buiten gebruik stellen, vernieuwen of gebruiksfuncties beperken indien zij dit nodig of wenselijk acht.
 • Hulphond Nederland houdt zich het recht voor om geplaatste teksten/beelden aan te passen of te verwijderen, zonder vermelding van reden.

Intellectueel eigendom

 • Wanneer je meent dat op deze website inbreuk wordt gemaakt op de aan jou toekomende (intellectuele eigendoms-)rechten, kan je contact opnemen via actie@hulphond.nl, met een omschrijving van de inbreuk makende gegevens, een onderbouwing en bewijsstukken.

  Indien naar de mening van Hulphond Nederland vaststaat dat er sprake is van inbreuk, zullen wij overgaan tot het nemen van passende maatregelen, waaronder het verwijderen van de betreffende gegevens. Hulphond Nederland is in geen geval aansprakelijk jegens derden en is niet verplicht tot overgaan tot enige vorm van schadeloosstelling.

  Copyright

 • De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website (teksten, afbeeldingen, vormgeving, logo’s, huisstijl, foto’s en overige materialen) liggen bij Hulphond Nederland. Wanneer je content wilt overnemen, kun je hiervoor een verzoek indienen door een mail te sturen naar actie@hulphond.nl.

  Meningen en beweringen die worden geuit in mededelingen op de pagina’s van Hulphond Nederland, zijn die van de auteur(s) en niet die van Hulphond Nederland, de webmaster noch de internetprovider. Hulphond Nederland kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

  Op deze site tref je links aan naar andere websites. Hulphond Nederland is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright- en algemene voorwaarden, van de betreffende website(s).

  Hulphond Nederland behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen op deze website met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

  Mocht je in de berichtgeving op het actieplatform van Hulphond Nederland onjuistheden signaleren, dan stellen wij het zeer op prijs als je deze meldt bij de webredactie. Je kunt hiervoor een mail sturen naar actie@hulphond.nl.